Privacyverklaring

Voor Schuurmans, Ward is uw privacy belangrijk.

Wij erkennen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten een fundamenteel recht is. Daarom verwerken wij alle persoonsgegevens conform de geldende wettelijke bepalingen.

Op deze pagina vindt u welke informatie wordt verzameld tijdens uw bezoek aan deze website en hoe het beleid i.v.m. de persoonlijke levenssfeer wordt toegepast.

Mogen we u dan ook vragen deze privacyverklaring te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Deze verklaring is een levend document dat, wanneer nodig, zal aangepast worden aan nieuwe situaties. Gelieve het document daarom op regelmatige basis opnieuw te lezen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Schuurmans, Ward heeft de functie als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schuurmans, Ward
Processieweg 40
3560 Lummen (België)
+32 474 83 53 72
info@amalix.be

Verwerkers

De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker:

  • Voor het versturen van nieuwsbrieven:

    • Mailchimp

  • Voor de boekhouding:

    • MOORE / ABFK

Persoonsgegevens die Schuurmans, Ward verwerkt

Schuurmans, Ward verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben. Concreet betreft het persoonsgegevens van zowel personeelsleden, huidige als toekomstige klanten en/of huidige of potentiële leveranciers.

Wij kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Dit om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie te verbeteren en om het contact met u beter op u af te kunnen stemmen.

Het doel en de grondslag op basis waarvan Schuurmans, Ward persoonsgegevens verwerkt

Schuurmans, Ward verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

LEVEREN VAN DIENSTEN

Schuurmans, Ward verzamelt persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren en voor een vlotte verwerking van uw vraag, zoals het maken van een offerte of het voeren van correspondentie.

Zo verzamelt Schuurmans, Ward identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening- en BTW-nummer.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Schuurmans, Ward verwerkt persoonsgegevens teneinde onze boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Schuurmans, Ward, met name de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten en anderzijds tot de noodzaak voor uitvoering van de overeenkomst met de klant.

ONDERHOUD KLANTENRELATIE – DIRECT MARKETING

Indien u klant bent, gebruikt Schuurmans, Ward uw contactgegevens om u te informeren over het traject waarin u bent ingestapt, over afspraakgegevens van sessies en over het aanbod van diensten waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het versturen van dit soort van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

Mits uw toestemming verzamelt Schuurmans, Ward uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven of informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen. Dankzij deze gegevens, kunnen wij u via elektronische weg commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Delen van de gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren en indien we hier wettelijk verplicht toe zijn.

Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Uw persoonlijke gegevens zullen bewaard worden in ons mailingsysteem Mailchimp

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die Schuurmans, Ward verwerkt.

HET RECHT OP TOEGANG

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen aangaande de verwerkte persoonsgegevens en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die Schuurmans, Ward over u bewaart.

HET RECHT OP VERBETERING

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten bijwerken of eventueel foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.

HET RECHT OP VERWIJDERING EN BEPERKING

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten eventueel niet geleverd kunnen worden.

U kan ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

HET RECHT VAN BEZWAAR

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.

U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te laten overdragen.

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot Schuurmans, Ward, Processieweg 40, 3560 Lummen of via info@amalix.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

In voorkomend geval kan u ook uw account op onze website en mailing lijst raadplegen.

Termijn van bewaring van uw gegevens

Uw gegevens bekomen via het contactformulier van onze website worden opgeslagen zolang de communicatie loopt.

Uw gegevens bekomen via het inschrijfformulier van de nieuwsbrief worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft.

Uw gegevens bekomen bij het aankopen van een dienst, worden bewaard zolang deze nodig zijn voor onze dienstverlening met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderhoud van de klantenrelatie.

Algemeen gezien bewaart Schuurmans, Ward uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Schuurmans, Ward neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant/opdrachtgever meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant/opdrachtgever erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant/opdrachtgever zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Schuurmans, Ward kan verhaald worden.

Cookies

Schuurmans, Ward kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het voor Schuurmans, Ward mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Voor meer informatie kan u het cookiebeleid raadplegen.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Scroll naar boven